Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

TẠO TÀI LIỆU TRONG LAYOUT


hoc lap trinh php


1.     Tạo tài liệu mới

- Chọn File > New > Document
Hộp thoại New Document kết hợp các hộp thoại Document Setup và Margins and Columns, vì vậy bạn có thể thiết lập cỡ trang, lề, và cột trang tất cả tai một chỗ.
- Chọn một cỡ giấy ( Page Size ) hay xác định một chiều rộng ( Width ) và chiều cao ( Height ) tùy ý cho tài liệu.
- Click định hướng cho trang, chiều đứng ( Portrait ) hay chiều ngang (Landscape )
- Xác định các tùy chọn trong các mục Margins và Columns, nếu cần.
- Để xác định kích thước của vùng Bleed và Slug, click More Options. Để làm các vùng bleed và slug mở rộng bằng nhau trên tất cả các cạnh, click biểu tượng Make all settings the same

2.     Các tùy chọn trong hộp thoại New Document


Facing Pages : chọn tùy chọn này để làm các trang trái và phải đối mặt với nhau trong một dải hai trang ( double-page spread ). Bỏ tùy chọn này để mỗi trang đứng một mình, như khi bạn dự định in cả hai mặt của một tờ giấy hay muốn các đối tượng in tràn lề ( bleed ) trong sự đóng sách.
Sau khi bạn tạo một tài liệu, bạn có thể sử dụng Pages Palette để tạo các dải nhiều hơn hai trang hay ép hai trang đầu mở như một dải.
Master Text Frame : chọn tùy chọn này để tạo khung văn bản heo kích thước của vùng bên trong các đường chỉ lề, phù hợp các thiết lập cột bạn đã xác định. Khung vă bản chủ được thêm vào A-Master.
Bleed : Vùng bleed được sử dụng để canh lề các đối tượng mà bạn muốn mở rộng mọi hướng đến đường cắt xén của tài liệu được in. Vùng Bleed cho phép bạn in các đối tượng được sắp xếp tại cạnh ngoài của cỡ trang đã định nghĩa. Đối với một trang của kích thước đòi hỏi, nếu một đối tượng được đặt tại cạnh của nó, một vài vùng trắng có thể xuất hiện tại cảnh của vùng được in do sự canh lề sai một ít trong quá trình in. Vì lý do này, bạn nên đặt một đối tượng mà nằm tại cạnh của trang của các kích thước mong muốn xa ra một ít khỏi một đối tượng mà nắm tại cạnh của trang của các kích thước mong muốn ra xa một ít khỏi  cạnh, và cắt xén sau khi in. Vùng Bleed được thể hiện bởi màu đỏ trong tài liệu
Slug: Vùng slug được dụng cho việc hướng dẫn người in, dạng dấu hiệu (sign- off) hoặc các thông tin khác liên quan đến tài liệu. Vùng slug được loại bỏ khi tài liệu được cắt xén tới kích thước trang sau cùng của nó. Vùng slug giữ thông tin in, thông tin thanh màu tùy chỉnh, hay hiển thị các hướng dẫn và mô tả khác cho thông tin khác trong tài liệu. Các đối tượng (bao gồm khung văn bản) đã đặt trong bùng slug sẽ được in nhưng sẽ biến mất khi tài liệu được cắt xén tới kích thước trang sau cùng của nó.

3.     Cửa sổ tài liệu

Mỗi trang hay dải trong tài liệu có  pasterboard và đường chỉ dẫn riêng của nó, mà nhìn thấy được trong chế độ Normal View. Pasteboard được thay thế với một nền xám khi tài liệu được xem sử dụng một trong các chế độ Preview


            A- Trang (Page), B- Lề (Margin)
            C- Bleed, D-Slug, E – Spread
            (Dải hai trang), F- Cột (Column),
             G- Gutter ( rãnh giữa các cột)

4. Tùy chỉnh pasteboard và đường chỉ dẫn.

Bạn có thể điều khiển màu sử dụng để hiển thị các đường chỉ dẫn cho trang và cột, cũng như đường chỉ dẫn cho các vùng bleed và slug trong pasteboard. Để dễ dàng phân biệt hơn giữa các chế độ Normal và Preview, bạn có thể thay đổi màu của nền Preview.
-      InDesign cũng để bạn điều khiển khoảng cách bao xa một đối tượng cần được bám vào một đường đường có - Chọn Edit > Preferences > Guides & Pasteboard
-      Dưới mục color, chọn các màu mong muốn từ mỗi menu tương ứng hay chọn Custom để xác định một màu tùy ý sử dụng bảng chọn màu.
-      Để đặt khoảng cách bao xa một đối tượng phải được bám vào đường chỉ dẫn hay lưới, xác định một giá trị cho Snap to Zone.
-      Để hiển thị đường chỉ dẫn bên dưới các đối tượng, chọn Guides in Back
-      Để xác định bao xa pasteboard mở rộng ra từ trang hay dải, nhập một giá trị cho Minimum Vertical Offset.
-      Click OK để đóng hộp thoại Preferences.

5. Thay đổi các thiết lập tài liệu

 Việc chọn thay đổi các tùy trong hộp thoại Document Setup ảnh hưởng đến mọi trang trong tài liệu. Nếu bạn thay đổi kích thước hay định hướng trang sau khi các đối tượng đã được thêm vào trang, bạn có thể sử dụng chức năng Layout Adjustment để giảm
thiểu thời gian cần thiết cho việc sắp xếp các đối tượng đang tồn tại.
- Chọn File > Document Setup

- Xác định các tùy chọn tài liệu, và click OK.

      6. Thay đổi các thết lập lề và cột của trang.

Bạn có thể thay đổi các thiết lập lề và cột cho các trang và dải. Khi bạn thay đổi các thiết lập lề và cột trong một trang chủ, bạn thay đổi thiết lập cho tất cả các trang mà trang chủ
đó được áp dụng. Việc thay đổi cột và lề của các trang bình thường chỉ ảnh hưởng đến những trang được chọn trong Pages Palette.
- Làm một trong các thao tác sau:
Để thay đổi các thiết lập lề và cột cho nhiều trang, chọn các trang trong Pages Palette,
hay chọn một trang chủ mà điều khiển các trang bạn muốn thay đổi.
Để thay đổi các thiết lập lề và cột cho nhiều trang, chọn các trang trong pages palette, hay chọn một trang chủ mà điểu khiển các trang bạn muốn thay đổi
Chọn layout -> margins and colums, xác định các tùy chọn và click OK

7.Tạo chiều rộng cột không bằng nhau

Khi bạn có nhiều hơn một cột trong một trang, các chỉ dẫn cột ở giữa xuất hiện theo cặp.
Khi bạn drag một đường chỉ dẫn cột, cặp đường thẳng di chuyển. Không giữa các đường chỉ dẫn cột là giá trị Gutter bạn đã xác định, cặp đường thẳng di chuyển cùng với nhau để duy trì giá trị.
Chuyển đến trang chủ hay dài bạn muốn thay đổi
Sử dụng công cụ Selection, drag một đường chỉ dẫn cột. BẠn không thể drag nó qua khỏi đường chỉ dẫn cột gần kề hay ra xa khỏi cạnh của trang
Chú ý : bạn phải bỏ chọn Lock Column Guides trong menu View > Grids & Guides mới có thể di chuyển được đường chỉ cột

   Kéo một chỉ dẫn cột để tạo độ rộng cột không bằng nhau
Tài liệu này nằm trong mục tài liệu Corel Draw. Các bạn có thể tham khảo Tại khóa học lập trình tại đây. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét